Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 
 
SMĚRNICE PRO VÝUKU A VÝCVIK ADEPTŮ NA POSUZOVATELE DRŮBEŽE
 
ÚVOD
Adeptem na posuzovatele drůbeže se může stát každý člen základní nebo speciální organizaci Českého svazu chovatelů starší šestnácti let, který je chovatelem čistokrevné drůbeže. Nezletilý adept ve věku 16 – 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce o tom, že za něj tento v průběhu teoretických i praktických školení plně zodpovídá a souhlasí s jeho adeptskou činností. Tento dokument musí mít adept při sobě i při praktickém, či teoretickém školení (viz níže). Adept, člen ZO ČSCH cizí národnosti nebo cizí státní příslušnosti musí mít dobrou znalost českého nebo slovenského jazyka v mluvené i psané formě.
Každé jednání v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se Stanovami ČSCH, Řádem pro posuzovatele zvířat nebo touto směrnicí může vést k odebrání „Průkazu adepta …“ a vyřazení z evidence adeptů bez nároku na vrácení kurzovného.
 
PŘIHLÁŠKA ZA ADEPTA NA POSUZOVATELE DRŮBEŽE
Přihláška za adepta na posuzovatele drůbeže je k dispozici na odborném oddělení ČSCH, ke stažení na internetových stránkách ČSCH (www.cschdz.cz, resp. na www.cschdz.eu) nebo na stránkách pro výuku adeptů (www.adepti.estranky.cz).
Přihláška musí obsahovat všechny údaje dle předtisku, tzn. osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu a další kontaktní údaje (telefon, email), údaj o délce členství a funkcích v ČSCH a údaje o chovu čistokrevné drůbeže (délka chovu, chované druhy a plemena).
Přihláška musí být potvrzena ZO ČSCH. Potvrzení musí být provedeno razítkem a podpisem statutárního zástupce.
U uchazečů za adepta mladších 18 let musí být k přihlášce přiložen písemný souhlas zákonného zástupce o tom, že tento za něj v průběhu teoretických i praktických školení plně zodpovídá a souhlasí s jeho adeptskou činností.
Vyplněná a potvrzená přihláška musí být zaslána na adresu ČSCH – Odborné oddělení, ing. Eliška Stejskalová, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy.
 
TYPY A PRŮBĚH VÝUKY
Adept si může vybrat mezi dvěma typy výuky – výukou typu „A“ nebo výukou typu „B“. Vybraný typ výuky také adept uvede do přihlášky. Pro každý typ výuky je stanoveno kurzovné, které adept neprodleně zaplatí způsobem uvedeným níže.
VÝUKA ADEPTŮ TYPU „A“
Výuka typu „A“ se provádí podle zpracované metodiky, která zahrnuje teoretická školení, praktická školení na výstavách, intenzivní individuální výuku a samostudium. Všechny způsoby výuky na sebe navazují, vzájemně se doplňují a prolínají se po celou dobu studia. Jde o velmi intenzivní studium problematiky trvající minimálně 18 měsíců. Intenzivní individuální výuka se provádí prostřednictvím internetových stránek pro výuku adeptů www.adepti.estranky.cz , podle kterých adepti vypracovávají písemné práce na téma drůbežnictví a posuzování drůbeže. Na těchto stránkách je adeptům k dispozici seznam literatury doporučené k prostudování, aktuality z drůbežářského dění týkající se adeptů, testy a další. Všechny pokyny ke studiu najdou adepti na těchto stránkách.
Úkoly jsou rozděleny na povinné a nepovinné. Pokud adepti nebudou plnit povinné úkoly, budou automaticky převedeni do výuky adeptů typu „B“ (viz níže) bez nároku na návratek z kurzovného.
Výše poplatku při přihlášení do výuky typu „A“ činí 2 500,- Kč.
VÝUKA ADEPTŮ TYPU „B“
Výuka typu „B“ zahrnuje teoretická školení, praktická školení na výstavách a samostudium. Toto studium končí po splnění návštěvy předepsaných teoretických a praktických školení, minimálně však za tři roky.
Výše poplatku při přihlášení do výuky typu „B“ činí 2 000,- Kč.
ZAČÁTEK VÝUKY
Výuka adeptů na posuzovatele drůbeže začíná ihned po splnění předepsaných povinností, tzn. po zaevidování „Přihlášky“, po provedení přijímacího pohovoru s kladným výsledkem a po zaplacení předepsaného kurzovného. Po splnění těchto povinností je adeptovi zaslán „Průkaz adepta na posuzovatele“, ve kterém jsou mu potvrzovány účasti na školeních (teoretických i praktických), a který ho opravňuje ke vstupu na výstavy pořádané ČSCH v době posuzování zvířat.
PLATBA KURZOVNÉHO
Platba kurzovného se provádí bezhotovostně poštovní poukázkou „A“ nebo převodem z účtu na účet ČSCH zřízený v Komerční bance. Číslo účtu je 635081, kód banky 0100, konstantní symbol 0379 a variabilní symbol platby 325300. Při použití poštovní poukázky „A“ se jako adresa majitele účtu uvede adresa ČSCH: Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8.
PŘIJÍMACÍ POHOVOR
Přijímací pohovor provede předseda komise pro přípravu adeptů na posuzovatele drůbeže nebo jím určený zástupce ústně na některém teoretickém školení, či při jiné příležitosti. Adept si může s předsedou komise pro přípravu adeptů domluvit osobní schůzku, na které je pohovor proveden, čímž se celý přijímací proces urychlí. Adept při pohovoru odpovídá na dotazy lektora ze základních oblastí drůbežnictví a vysvětlí, proč se chce stát posuzovatelem drůbeže. Výsledek přijímacího pohovoru se adept dozví ihned.
TEORETICKÁ ŠKOLENÍ
Teoretická školení jsou jedno až třídenní. Náplň každého školení je dopředu všem účastníkům známa (je zaslána písemná pozvánka). Probírá se vždy ucelené téma skupin plemen nebo druhů drůbeže. Při každém školení je část výuky věnována všeobecným drůbežnickým otázkám, anatomii jednotlivých druhů drůbeže, genetice (jejím základům), odborné literatuře, ze které mohou čerpat informace pro vlastní vzdělávání, a systémem a teorií posuzování v ČR. Na každém školení se zadávají testy z látky již probrané a z látky probírané.
Na některých školeních se pro větší názornost provádí i praktické ukázky posuzování na živých zvířatech probíraných druhů, resp. skupin plemen.
Teoretická školení jsou povinná pro adepty obou typů výuky. Nemůže-li se adept školení zúčastnit, řádně se omluví do stanoveného termínu předsedovi komise pro přípravu adeptů. Neomluvená neúčast na školení může být důvodem k vyškrtnutí z evidence adeptů bez nároku na vrácení kurzovného nebo nepřipuštění k závěrečným zkouškám.
PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ
Praktická školení absolvuje každý adept individuálně na výstavách všech stupňů, kde získává odborné znalosti a zkušenosti od posuzovatele. Tato školení si nechá potvrdit posuzovatelem v „Průkazu adepta …“. K tomu, aby mohl být adept připuštěn k závěrečné zkoušce, je nutné absolvovat minimálně 20 výstav s minimálně pěti různými posuzovateli na výstavách všech stupňů, tzn. nejen místních, okresních a krajských, ale i celostátních a speciálních. I dostupná evropská výstava je velkým přínosem.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Individuální výuka adeptů s výukou typu „A“ se provádí prostřednictvím internetových stránek pro výuku adeptů (viz výše). Každému z adeptů jsou domácí úkoly individuálně vyhodnocovány a adepti jsou upozorněni na své nedostatky ve znalostech. Každý adept má možnost pokládat lektorům otázky týkající se problematiky drůbežnictví a posuzování drůbeže.
SAMOSTUDIUM
Samostudiem se rozumí samostatné studium literatury a dalších informačních zdrojů (internet, periodika) zaměřených na drůbežářské téma. V rámci samostudia také adepti studují oceňovací lístky na výstavách všech stupňů.

PRÁVA ADEPTŮ
Adept je oprávněn:
-       získat průkaz adepta vystavený příslušnou ÚOK,
-       vyžadovat, aby příslušný posuzovatel (školitel) a pořadatel výstavy či přehlídky potvrdil v průkazu aktivní účast při posuzování (školení), nebo na jiné akci, jíž se adept účastnil,
-       požadovat volný vstup na výstavy a přehlídky pořádané ČSCH v den posuzování, a to těch druhů zvířat, pro jejichž posuzování se vzdělává na základě Průkazu pro adepty,
-       požadovat na posuzovateli, při jehož posuzování se zaučuje, potřebné vysvětlení formou dotazů tak, aby současně posuzovatele nadměrně nerušil při jeho činnosti,
-       vykonat závěrečné posuzovatelské zkoušky jakmile získá potřebné znalosti a splnil všechny povinnosti dané touto směrnicí
 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Závěrečné zkoušky se konají jednou ročně a jsou k nim pozváni adepti starší 18 let, kteří v daném roce splnili všechny povinnosti předepsané touto směrnicí, tzn., že jejich výuka trvala určenou dobu, zúčastnili se povinných teoretických a praktických školení s určeným počtem posuzovatelů a adepti s výukou typu „A“ vypracovali všechny povinné písemné práce a další úkoly.
Závěrečná zkouška se skládá z těchto čtyř částí:
-       praktického posuzování zvířat v klecích pohledem
-       praktického kompletního posouzení zvířat včetně vyplnění oceňovacího lístku
-       ústní zkoušky z problematiky posuzování a všeobecných otázek z oblasti drůbežnictví
-       písemné zkoušky formou testu
Každá úspěšně dokončená část zkoušky se adeptům započítává zvlášť. Každou neúspěšně složenou část zkoušek může adept opakovat. K opravné zkoušce se adept přihlásí sám prostřednictvím odborného oddělení ČSCH nebo prostřednictvím předsedy komise pro přípravu adeptů. Termín opravné zkoušky mu bude včas oznámen.
Uspěje-li adept ve všech čtyřech částech zkoušky napoprvé, vrací se mu 1000,- Kč z kurzovného, uspěje-li napodruhé, vrací se mu 500,- Kč a uspěje-li až při druhé opravné zkoušce, nebude mu vráceno nic. Druhá část kurzovného slouží k uhrazení nákladů spojených s pořádáním školení a zkoušek. Před každou další opravnou zkouškou složí adept vždy 500,- Kč.
Nesloží-li adept závěrečnou zkoušku do pěti let od začátku studia, může být vyřazen z evidence adeptů.
Po úspěšném složení všech čtyř částí závěrečných zkoušek je adept zařazen do sboru posuzovatelů drůbeže s kvalifikací všeobecného posuzovatele III. třídy, bez specializace. Získává průkaz, který jej opravňuje posuzovat veškerou drůbež na výstavách ČSCH a jiných chovatelských organizací. Je mu také na vlastní náklady vyhotoveno unifikované razítko posuzovatele a razítko Čestná cena.
 
NÁKLADY NA ŠKOLENÍ A VÝUKU
Cestovné na školení a závěrečné zkoušky (i opakované), jakož i ostatní další náklady související s přípravou a výukou, si hradí každý adept sám. Noclehy při školení zajišťuje Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže, respektive komise pro výuku adeptů, náklady si rovněž hradí každý adept sám.
Lektorům se zhodnocuje příprava každé přednášky, přednáška, příprava a vyhodnocení úkolů, příprava závěrečných zkoušek, vyhodnocení závěrečných zkoušek, cestovní náklady na školení a náklady na ubytování.
 
PLATNOST
Schváleno dne 19. října 2010 v Praze na společném jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže a výboru sboru posuzovatelů drůbeže. Tato směrnice nabývá platnosti dne 19. října 2010 a zároveň se ruší směrnice předchozí.
 
                                                  MILOSLAV PROCHÁZKA,